close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Kuwejcie odbywa się stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych Nr 14 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  › Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  › Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg wnoszonych do Ambasady RP w Kuwejcie mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Kuwejcie lub jej pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ambasady RP w Kuwejcie mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Kuwejcie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  Uprzejmie informujemy, iż Ambasada RP w Kuwejcie nie rozpatruje skarg na organy kuwejckie.

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków określone w kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą wyłącznie polskich organów. Przepisy te nie mogą być stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem Ministra Spraw Zagranicznych lub kierowników polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych skarg na organy państw obcych oraz próśb polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw o podjęcie interwencji wobec tych organów.

  Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polskie organy nie nadzorują funkcjonowania organów państwa przyjmującego i w związku z tym nie mogą zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw. Polskie urzędy konsularne nie mają ponadto wpływu na terminy załatwiania poszczególnych spraw przez organy państw obcych.

   


  Beata Burchert-Perlińska, radca w Ambasadzie RP w Kuwejcie, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godz. 14:00-15:00 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (Tel. +965 25311571).


   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kuwejt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

   

  2. ustnie do protokołu
  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w czwartki w godz. 14:00-15:00, po uprzednim ustaleniu godziny spotkania drogą telefoniczną tel +965 25311571.

   


  Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


  Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności sprawy lub zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

  • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
  • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
  • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
  • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do placówki, kopie otrzymanych odpowiedzi, kopie dokumentów, itp.),
  • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: