close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POBYT STAŁY W RP

 • POBYT STAŁY W POLSCE


         Cudzoziemcowi zamierzającemu zamieszkać w Polsce można udzielić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy) lub zezwolenia na osiedlenie się (pobyt stały). 


          Zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy można udzielić, jeżeli cudzoziemiec wykaże, iż zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP przez okres dłuższy niz. 6 miesięcy. 
  Okolicznościami takimi mogą być w szczególności: uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, prowadzenie działalności gospodarczej, podjecie nauki lub zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim.


           Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na okres do 2 lat z możliwością przedłużenia, jednakże nie dłużej niz. do 10 lat. Zezwolenie na osiedlenie się może być udzielone cudzoziemcowi, jeżeli wykaże istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych z Polska, ma zapewnione w Polsce mieszkanie i utrzymanie oraz jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał w Polsce co najmniej przez 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.


           Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na pobyt czasowy winien być złożony w konsulacie RP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca; cudzoziemcy przebywający w Polsce mogą składać wnioski bezpośrednio w urzędach wojewódzkich.   WYMAGANE DOKUMENTY 


             Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy obowiązany jest złożyć: 

  1. 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu, zawierającego wskazanie okoliczności uzasadniających jego zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niz. 12 miesięcy wypełnione w języku polskim, 
  2. 2 kolorowe fotografie o wymiarach 4.5 cm - 3.5 cm, 
  3. dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów lub własnych środków materialnych i ich wysokość, 
  4. opłatę konsularna, 
  5. ważny paszport. 


             Konsul przyjmujący wniosek może zażądać złożenia dodatkowo: 

  1. odpisu aktu urodzenia, 
  2. odpisu aktu małżeństwa, 
  3. zaświadczenia o braku zobowiązań podatkowych wobec kraju pochodzenia, 
  4. zaświadczenia o niekaralności wydanego przez właściwy organ kraju pochodzenia. 


            Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzasadniający swój wniosek podjęciem zatrudnienia, obowiązany jest złożyć dodatkowo zezwolenie na zatrudnienie lub powierzenie mu innej pracy zarobkowej na terytorium RP bądź dokument, z  którego wynika, że zezwolenie lub zgoda dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane. 


           Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzasadniający swój wniosek prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce obowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, jej przedmiot i rozmiary oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

  1. aktualny wypis z rejestru handlowego,
  2. akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona została spółka, 
  3. zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej, 
  4. zezwolenie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, jeżeli jest zatrudniony lub wykonuje inna prace zarobkowa. 


            Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce uzasadniający wniosek podjęciem nauki, obowiązany jest złożyć zaświadczenie potwierdzające podjecie lub kontynuowanie nauki w szkole lub szkole wyższej i określające przewidywany regulaminem czas jej trwania. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: