close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTY STANU CYWILNEGO

 • INFORMACJA
  o trybie i warunkach zawarcia związku małżeńskiego
  przed polskim konsulem w Kuwejcie

   

   

          Ambasada RP w Kuwejcie uprzejmie informuje, ze zgodnie z polskim prawem konsul może przyjmować oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od obywateli polskich przebywających czasowo lub na stałe na terytorium Kuwejtu/Bahrajnu.

          Konsul nie może przyjąć oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński od kobiety i mężczyzny będących obywatelami obcymi, ani od osób, z których jedna posiada obywatelstwo polskie, a druga obywatelstwo obce lub nie posiada żadnego obywatelstwa.

  Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo przed konsulem jest zobowiązana złożyć w Ambasadzie:

  1. podanie do konsula w tej sprawie
  2. ważny polski paszport (do wglądu),
  3. odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał,
  4. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  5. oświadczenie o wyborze nazwisk, które przyszli małżonkowie będą nosić po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci, zrodzonych z tego małżeństwa,
  6. dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli dana osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli trwa postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa,

  7. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają stosowne przepisy,
  8. paszporty świadków do wglądu.


  Informujemy, że zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Dz. U. Z dnia 5 marca 1964 r.):
  1. nie może zawrzeć małżeństwa mężczyzna i kobieta nie mający ukończonych 18 lat (w przypadku kobiet możliwe jest zawarcie małżeństwa po ukończeniu 16 roku życia za zgodą sądu opiekuńczego),
  2. nie może zawrzeć małżeństwa osoba całkowicie ubezwłasnowolniona,
  3. nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta choroba psychiczna lub niedorozwojem umysłowym, chyba że sąd zezwolił jej na zawarcie małżeństwa,
  4. nie może zawrzeć małżeństwa osoba pozastająca w innym związku małżeńskim,
  5. nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby, między którymi istnieje pokrewieństwo i powinowactwo w linii prostej,
  6. nie mogą zawrzeć małżeństwa przysposabiający i przysposobiony.

   

  Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby które zamierzają je zawrzeć, złożyły konsulowi pisemne zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo. Konsul, do którego wiadomości dojdzie okoliczność wyłączająca zawarcie danego małżeństwa, odmówi odebrania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, a w razie wątpliwości zwróci się do właściwego terytorialnie sadu polskiego o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte.


  Poniżej zamieszczone zostały formularze, których wypełnienie jest niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem RP:
  1. Informacja o trybie i warunkach zawarcia związku małżeńskiego przed polskim konsulem w Kuwejcie

   2. Oświadczenie ws. braku przeciwwskazań.

   

   

  INFORMACJA
  dotycząca umiejscowiania zagranicznych dokumentów
  stanu cywilnego w Polsce

   

   

  AKT URODZENIA

  Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica /tzw. transkrypcja/ do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania danej osoby w Polsce.

  Jeśli osoba ta nie mieszkała nigdy na terenie Polski umiejscowienia dokonuje Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

  Wniosek o umiejscowienie aktu stanu cywilnego może być złożony we właściwym polskim USC osobiście lub za pośrednictwem innej upoważnionej osoby. Prośba o uzyskanie polskiego aktu urodzenia może być także przekazana za pośrednictwem konsulatu po złożeniu niżej wymienionych dokumentów:

  1. Oryginału lub poświadczonego odpisu aktu urodzenia.

  Jeśli przesyłacie Państwo kopie prosimy o poświadczenie jej zgodności z oryginałem przez urząd, który wydał akt. Tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie uwierzytelnia konsulat.

  2. Kopii polskiego aktu małżeństwa rodziców.

  3. Wniosku do kierownika USC o dokonanie wpisu.

  Po otrzymaniu polskich odpisów (3 egzemplarze) dokumenty zostaną Państwu przekazane wraz z decyzja kierownika USC o wpisie do polskich ksiąg stanu cywilnego - za pobraniem opłaty konsularnej.

  Średni czas oczekiwania na polski odpis wynosi około 3-6 miesięcy. Prosimy o uiszczanie opłaty w momencie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

   


  AKT MAŁŻEŃSTWA

  Wpisanie treści aktu małżeństwa sporządzonego za granica do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Wniosek o umiejscowienie aktu może być złożony we właściwym polskim USC osobiście lub za pośrednictwem innej upoważnionej osoby.

  Prośba o uzyskanie polskiego aktu małżeństwa może być także przekazana za pośrednictwem konsulatu, po złożeniu niżej wymienionych dokumentów:

  1. Oryginału lub poświadczonego odpisu aktu małżeństwa. Jeśli przesyłacie Państwo kopie prosimy o poświadczenie jej zgodności z oryginałem przez urząd, który wydal akt.

  2. Tłumaczenia aktu na język polski.

  3. Aktów urodzenia obojga małżonków; Jeśli dokument wydano poza Polską konieczne jest dołączenie tłumaczenia na język polski. Jeśli tłumaczenie sporządzono poza Polską konieczne jest dodatkowe poświadczenie w konsulacie.

  4. Wniosek do kierownika USC o dokonanie wpisu.

  UWAGA: Jeżeli akt małżeństwa nie zawiera adnotacji o nazwisku mężczyzny/kobiety/dzieci po zawarciu małżeństwa niezbędne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia przed konsulem RP.

  Po otrzymaniu polskiego odpisu (3 egzemplarze) zostanie on Państwu przekazany wraz z decyzja kierownika USC o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego za pobraniem opłaty konsularnej.

  Średni czas oczekiwania na polski odpis wynosi około 3-6 miesięcy. Prosimy o uiszczanie opłaty w momencie złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
   

  Poniżej zamieszczone zostały formularze wniosków w zakresie umiejscawiania w Polsce aktow stanu cywilnego:

  1.
  Umiejscowienie w USC aktu urodzenia.

  2. Umiejscowienie w USC aktu ślubu.

   

  SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO
  NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

   

   

              Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:
   

   

  • osoba, której akt dotyczy
  • osoba, która wykaże interes prawny
  • pełnomocnik ww. osób
  • najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa

              W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

   

              Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć ww. osoby za pośrednictwem konsula RP.

   

   

   

  1. Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

    

   Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

   1.1   Wymagane dokumenty

   

  • ·wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego (do pobrania).
    
  • ·oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;
  • ·dowód uiszczenia o
  • płaty konsularnej.

  1.2 Właściwość organu

   

  • urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju

  • urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 

  • Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

  Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa.

   

   

              W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

   

   

  Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci – link odsyłający do informacji zamieszonej w zakładce ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KONSULEM (str. 4 niniejszego dokumentu).

   

  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – link odsyłający do informacji zamieszczonej w zakładce UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO (str. 3 niniejszego dokumentu).

   

  Sprostowanie aktu stanu cywilnego – link odsyłający do informacji zamieszczonej w zakładce UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO (str. 4 niniejszego dokumentu).

   

   

  2. Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

   

              Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

   

   

  2.1 Wymagane dokumenty

   

   

  • wniosek do kierownika usc (do pobrania).

  • dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (np. zeznania świadków, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia lub wypisy z księgi wieczystej, podatkowej oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  1.  Właściwość organu

   

  • ·urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju
  • ·urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 
  • ·Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

   

  1. Rejestracja urodzenia i zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego

   

              Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

   

  3.1 Wymagane dokumenty

   

  • ·wniosek do kierownika usc (do pobrania)
  • ·inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia  zdarzenia za granicą.

  Przykłady:

  - świadectwo lekarskie o urodzeniu,

  - tymczasowe zaświadczenie o zgonie osoby,

  - zaświadczenie położnej,

  - zeznania świadków,

  - zaświadczenia sądowe, notarialne lub administracyjne wraz z urzędowym  tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

  ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  1.  Właściwość organu

  • ·urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju
  • ·urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca zamieszkania 
  • ·Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy – jeżeli właściwości nie można ustalić w wyżej wskazany sposób

   

   

   

  1. UZUPEŁNIENIE I SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

  1.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

   

   

  Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.  

   

   

  1.1 Wymagane dokumenty

   

   

  • ·wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (do pobrania)
  • ·odpis aktu stanu cywilnego wymagający uzupełnienia
  • ·dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego, które zawierają brakujące dane (np.: podstawą sporządzenia aktu urodzenia dziecka będzie akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa uzupełnia się na podstawie aktów urodzenia nupturientów) Jeśli akty te znajdują się w polskim urzędzie stanu cywilnego, wystarczy wskazanie nazwy tego urzędu oraz podanie informacji umożliwiających odszukanie aktu.
  • ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  1.2 Właściwość organu

   

  ·urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego uzupełnieniu

   

   

  2.Sprostowanie polskiego aktu stanu cywilnego

   

   

              Jeżeli akt stanu cywilnego zawiera oczywiste omyłki pisarskie, podlegają one sprostowaniu.

   

   

  2.1 Wymagane dokumenty

   

   

  • ·wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (do pobrania)
  • ·odpis aktu stanu cywilnego podlegający sprostowaniu
  • ·dowody z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego (np.: akt urodzenia dziecka można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia jednego z rodziców, akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia małżonków, akt zgonu prostuje się na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego)
  • ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  2.2 Właściwość organu

   

  • ·urząd stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego podlegającego sprostowaniu.

   

            Odmowa uzupełnienia i sprostowania następuje w drodze decyzji administracyjnej na którą przysługuje odwołanie do właściwego wojewody. Jeżeli zakres sprostowania przekracza przesłankę oczywistego błędu pisarskiego, po wyczerpaniu drogi administracyjnej, istnieje możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego w postępowaniu przed sądem powszechnym.

   

  1. POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

   

   

              Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem.

   

   

  1. Wymagane dokumenty

   

  • ważny dokument tożsamości – do wglądu;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

              Jeżeli osoba składająca takie oświadczenie chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, powinna złożyć:

   

  • wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu małżeństwa (do pobrania);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

   

   

   

  1. OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA

   

              Oświadczenie o uznaniu ojcostwa mogą złożyć przed polskim konsulem i kierownikiem urzędu stanu cywilnego jedynie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą takie oświadczenie złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

              Mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.       

              Uznanie dziecka może nastąpić przed polskim konsulem, jeżeli przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim.

             

  1. Ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:

   

  • poczętego;
  • urodzonego, do osiągnięcia pełnoletności;
  • zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.

             

  1. Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:

   

  • jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka – w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka;
  • składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka.

   

  3. Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa przed konsulem są następujące:

  • osiągnięcie przez dziecko pełnoletności;
  • przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula;
  • wątpliwość co do pochodzenia dziecka;
  • wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa;
  • nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia.

   

              Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez konsula, umożliwia uznanie ojcostwa wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

   

   

   

  1. WYDOBYCIE ODPISÓW, ZAŚWIADCZEŃ Z KSIĄG STANU CYWILNEGO

   

  1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

   

  1. Podmioty uprawnione do uzyskania ww. dokumentów:

   

  • sąd lub inny organ państwowy;
  • osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy;
  • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny;
  • organizacja społeczna, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny;
  • inne zainteresowane osoby – w przypadku zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

   

  1. Właściwość organu:

   

              Właściwym do wydania odpisów aktów stanu cywilnego jest kierownik urzędu stanu cywilnego, w którego księgach stanu cywilnego akty te zostały sporządzone.

   

              Jeżeli osoba chce otrzymać odpis aktu stanu cywilnego, powinna złożyć:

   

   

  • wniosek do konsula o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (do pobrania);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

  1. Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego:

   

  • nr aktu stanu cywilnego i nazwa urzędu stanu cywilnego;
  • dane osoby której akt dotyczy;
  • data i miejsce zdarzenia;
  • imiona, nazwiska rodziców;
  • w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945r.) - wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon;

   

   

   

   

   

   

   

  1. ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

   

   

              Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy dotyczy zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

   

              Obywatel polski zamieszkały za granicą może zmienić imię lub nazwisko na swój wniosek, złożony za pośrednictwem konsula RP bądź korespondencyjnie, pod warunkiem poświadczenia podpisu przez notariusza/polskiego konsula.

              Wnioskodawca musi posiadać Nr ewidencyjny PESEL.

   

   

  1. Wymagane dokumenty:

   

  • wniosek do kierownika usc (do pobrania);
  • dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - jeżeli dokument ten nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru;
  • odpis zupełny aktu urodzenia;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa;
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 zł wniesionej na konto właściwego urzędu gminy w Polsce – w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku.

   

  UWAGA:

   

        Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę skarbową, należy ustalić na stronie internetowej urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

   

   

   

  1. Właściwość organu

   

  • ·urząd stanu cywilnego miejsca stałego pobytu wnioskodawcy w kraju;
  • ·urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca stałego pobytu w kraju - jeżeli wnioskodawca nie ma w kraju miejsca stałego pobytu; 
  • ·urząd stanu cywilnego m. st. Warszawy – w przypadku braku ostatniego miejsca stałego pobytu.
  •   Po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

   

   

  1. AKTY PRAWNE 
    

                www.msw.gov.pl/portal/pl/73/4501/Akty_prawne.html

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: